Knjigovodstvo za poduzeća

Knjigovodstvo za poduzeća je financijsko knjigovodstvo sa vođenjem glavne knjige.

 


Kod poduzeća se obračunavaju plaće, honorari, naknade po ugovorima o djelu.

 


Rade se i knjiže obračuni putnih naloga, terenskih dodataka, troškovi naknada prijevoza za radnike kao i obračun loko vožnje.

 


Evidentira se nematerijalna i materijalna dugotrajna imovina.

 


Obračunava se PDV kroz knjiženje i evidentiranje knjige URA i IRA.

 


Vodi se robno i materijalno knjigovodstvo te obračun proizvodnje.

 


Rade se godišnji financijski izvještaji (GFI-POD) i bilješke za Financijsku agenciju te se izrađuju godišnja bilanca i račun dobiti i gubitka za Poreznu upravu koje se predaju u roku.

 


Mogućnost izrade izvještaja koji su potrebni za banku ili neku drugu instituciju.

 


Klijenti se obavještavaju na vrijeme o novostima u poslovanju.